Perfect Uninstaller v6.3.3.9 - Gỡ bỏ các ứng dụng 1 cách an toàn

Tải về
Trang chủ Truy cập
Phiên bản v6.3.3.9
Cập nhật 10/07/2012 10:19
Hệ điều hành Windows 2000 / XP / Vista / 7
Sử dụng Dùng thử
Lượt download 871
Đánh giá
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao
Xem thêm

Giới thiệu Perfect Uninstaller

Perfect Uninstaller - Gỡ bỏ các ứng dụng 1 cách an toàn

Perfect Uninstaller là một phương pháp tốt hơn và dễ dàng hơn cho bạn để bỏ cài đặt hoàn toàn bất kỳ ứng dụng không cần thiết của Windows. Các bạn đã bao giờ bị phiền với các phần mềm ứng dụng mà có thể không bị gỡ cài đặt theo tiêu chuẩn của Windows Add / Remove Programs? Bạn đang chọn đúng phần mềm rồi đó.

Perfect Uninstaller có thể làm những gì cho bạn?
* Bỏ cài đặt / gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng không mong muốn vào máy PC của bạn
* Loại bỏ chương trình không mong muốn mà có thể không gỡ cài đặt được hoàn toàn từ Windows Add / Remove Programs.
* Xoá mục đăng ký và trình điều khiển của các ứng dụng còn sót lại
* Hiển thị thông tin chi tiết của một ứng dụng nhất định cài đặt trong máy tính của bạn
* Hoàn toàn loại bỏ Adobe Reader, McAfee, AOL Thanh công cụ, AVG Anti-Virus, Norton 2006/2007 và nhiều khó khăn hơn để hoàn toàn bỏ cài đặt ứng dụng!

Với Perfect Uninstaller, bạn có thể bỏ cài đặt bất kỳ ứng dụng trong hệ thống của bạn dễ dàng hơn và nhanh hơn. Add /Remove Program có thể không thường xuyên bỏ cài đặt hoàn toàn tất cả các ứng dụng và các khoá đăng kí bị lỗi. Perfect Uninstaller có thể không chỉ bỏ cài đặt các ứng dụng, mà còn xoá sạch các tập tin đăng ký trên còn lại trên máy tính của bạn. Nó sẽ bảo vệ máy PC của bạn từ các khoá đăng ký lỗi, nâng cao hiệu quả hoạt động máy PC của bạn!

Perfect Uninstaller is a better and easier way for you to completely uninstall any unneeded application that standard Windows Add/Remove Program can’t remove. Have you ever been bothered with software applications that can’t be uninstalled by the standard Windows Add/Remove Programs? You are the right place!

What Perfect Uninstaller can do for you ?
* Uninstall / remove any unwanted application in your PC
* Forcibly remove unwanted programs that cannot be uninstalled completely from “Windows Add or Remove Programs” control panel applet.
* Clear registry entries and drivers that the applications left over
* Show detailed information of a certain application installed in your computer
* Completely remove Adobe Reader, McAfee, Aol Toolbar, AVG Anti-Virus, Norton 2006/2007 and much more difficult to completely uninstall applications! Start your free trial now!

With Perfect Uninstaller, you can uninstall any unwanted applications in your system easier and faster. The standard Add /Remove Program can not often completely uninstall all applications and broken registry keys.Unlike your own PC Add/Remove Program , Perfect Uninstall can not only uninstall the applications , but also clean the registry files left over themselves. It will protect your PC from corrupted registry errors , improving your PC performance and speed !

Features And Benefits
* Faster than the standard removal applet that comes with Windows.
* Provide different ways of application view to accord with your use habit: by Icons, by List, by Details.
* Remove programs that could not be removed by Add/Remove program.
* Completely clean the empty / corrupted registry entries that a certain application left over.
* Protect your registry from empty / corrupted errors and improve your PC performance.
* Forcibly remove hidden application installed in your system.
* Fast point to the folder where application installed..
* Check details of a certain program installed in your computer to decide whether to uninstall it or not.
* Easy of use and friendly user interface.
* Show details about currently installed applications.